ArabicArtistMix Vocalist

Baba Telephone


1560 downloads

Baba telephone
Qulu mu hoon
Baba biqullak huwa mu hoon

Mu qitilli ya baba inn alkidhab haram
Wa innu ‘illi bikidhbi ya baba Allah minnu
‘Aynuhun ma battqidarin ‘itnaam wannas bitib’ada ‘anhun

Baba telephone
Qulu mu hoon
Baba biqullak huwa mu hoon

Bita’allimni wa bitisaa ya baba illi qiltu
Antal quduhun baba wa antal mathal al’aala
Ma tiz’al minni ya baba ya ‘oyuni wa aghla

Baba telephone
Qulu mu hoon
Baba biqullak huwa mu hoon

Tags

2 Comments

Leave a Reply

Close
Close